LIEFMANS x OSAKA 2022

Wedstrijdreglement en bepalingen

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Liefmans x Osaka 2022‘ wedstrijd die georganiseerd wordt door DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel“.

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 16 mei 2022 en zal eindigen op 30 juni 2022 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

  • De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

  • De actie duurt 7 weken, waarbij er aan het einde van deze looptijd 1 winnaar per deelnemende zaak gekozen wordt. De winnaar ontvangt de Liefmans x Osaka padel bag zoals te zien in de deelnemende zaak. De padel bag wordt opgestuurd naar hun thuisadres in België.

Artikel 2 – Deelnemers

De wedstrijd staat open voor inwoners van België die ten minste 18 jaar oud zijn, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Duvel of bedrijven die verbonden zijn aan Duvel en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Duvel zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Duvel wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende: 1 Liefmans x Osaka padel bag.

4.1 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Duvel zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 - Wedstrijd

In totaal kunnen 270 deelnemers een Liefmans x Osaka padel bag winnen volgens deze wedstrijdformule:

5.1. Deelnemers nemen deel via de landingspagina op liefmans.be. Ze komen hierop terecht door de Liefmans-QR-code te scannen in een van de deelnemende zaken.

5.2. Een geldige deelname voldoet aan deze voorwaarden: 1/ deelnemers scannen de QR-code en vullen hun gegevens in op de landingspagina via liefmans.be. 2/ deelnemers beantwoorden de wedstrijdvraag. 3/ deelnemers beantwoorden de schiftingsvraag

5.3. De selectie van de winnende deelnames zal , in overeenstemming met dit Artikel 5, uitgevoerd worden door de jury, naar hun goeddunken en zonder enige verplichting om enige motivering voor te leggen aan de deelnemers wat het selectieproces of de selectiebeslissingen betreft.

5.4. Winnaars worden gecontacteerd middels een e-mail met de vraag hun adresgegevens per kerende mail te sturen.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de uitkomst van de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Duvel behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten.

Duvel behoudt zich het recht om naar deelnemers een e-mail te sturen waarin zij worden opgeroepen om alsnog deel te nemen aan een nieuwe ronde.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Duvel, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Duvel, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals: Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

7.3 Duvel kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Duvel pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd.

7.4 Duvel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk dinsdag 5 juli gecontacteerd.

De winnaars worden telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. Duvel zal maximaal driemaal proberen deze winnaars te contacteren. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement van de resultaten van de winkel en zal gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Duvel is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van Duvel: https://www.duvel.com/disclaimer

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Duvel zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Duvel zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Duvel. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

Artikel 13 – Publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen en mits hun goedkeuring, hun naam op de Facebookpagina van Liefmans, het Instagramprofiel en liefmans.be zal geplaatst worden.

Life life on the rocks! Partage ton moment avec

#liefmans